برای مشاهده کارت شرکت در مسابقه باید ابتدا به سامانه وارد شوید.