جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، گامی در جهت فرهنگ سازی «مدیریت سبز»
1398-08-14

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران به عنوان مهم ترین رویداد فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران، نقش موثری در ترویج فرهنگ مدیریت سبز ایفا می‌کند.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، اقدامات مهمی در زمینه‌ی ترویج فرهنگ مدیریت سبز و‌حفظ محیط زیست انجام داده است.

«محیط زیست و دانشگاه سبز» یکی از موضوعات مهم دومین جشنواره فرهنگ است. هر ساله تشکل های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی دانشگاه تهران، در زمینه محیط و زیست و دانشگاه سبز اقدامات ارزنده ای انجام می دهند. در این جشنواره با هدف ایجاد رقابت بین فعالان دانشجویی، گامی مهم در جهت آموزش اهداف دانشگاه سبز به دانشجویان برداشته شده است.

در برنامه های بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ، محیط زیست و دانشگاه سبز یکی از موضوعات مهم است. به گونه ای که یکی از محورهای برنامه های دانشجویی «علم در قاب هنر» و «روز جهانی علم» به این موضوع اختصاص داده شده است.

در فرآیند اجرایی جشنواره نیز سعی شده است تا با مصرف بهینه از منابع انرژی و کاغذ گام موثری در راستای تحقق مدیریت سبز برداشته شود.

جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، گامی در جهت فرهنگ سازی «مدیریت سبز»