- انجمن برتر

- فعالیت خلاقانه

- نشریه

- مسابقه

 - محتوای دیجیتال

- کارآفرینی

 - کتاب (فردی برای عموم دانشجویان و گروهی برای انجمن‌ها)

 - اختراع (فردی برای عموم دانشجویان و گروهی برای انجمن‌ها)

-ایده‌های نوآورانه (فردی برای عموم دانشجویان و گروهی برای انجمن‌ها)

-انجمن پویا (ویژه انتقال تجربه فعالیت‌های شاخص انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران)

- بخش بین الملل(ایده های نوآورانه دانشجویان خارجی دانشگاه تهران و فعالیت های بین المللی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران)

 - بخش ویژه (فعالیت‌های عام المنفعه دانشجویی در راستای مسئولیت اجتماعی، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی، نوآوری‌های اجتماعی، کرسی‌های نقد و مناظره علمی، مستندسازی موضوعات و چهره‌های خاص علمی کشور)