-تجلیل و قدرشناسی از فعالان انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه؛
-معرفی آثار برجسته خلق شده توسط دانشجویان و ترغیب دانشگاهیان به مشارکت جدی‌تر در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه علمی؛
-هم‌افزایی‌، تکثیر ایده‌های‌ خلاق و ایجاد انگیزه و توسعه کمی و کیفی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تحقق جهاد علمی در نماد آموزش عالی کشور.